Apache Virtual Hosty

Vysvetlíme si ako vyvárať virtuál hosty v Apache-e

warrnings.jpg Pri vyrtuáloch, zvlašt ak Apache počúva na viacerích IP-čkach,používaj diectivu NameVirtualHost. Túto direktívu stačí použiť raz pre každu IP-čku.


NameVirtualHost 208.77.188.166:80

<VirtualHost 208.77.188.166:80>
  ServerAdmin webmaster@example.com
  ServerName www.example.com
  ServerAlias *.example.com
  DocumentRoot /var/www/example.com/www/htdocs
  CustomLog /var/www/example.com/live/logs/access.log combined
  ErrorLog /var/www/example.com/live/logs/error.log
  php_admin_value open_basedir /var/www/example.com:/tmp:/usr/share/pear
</VirtualHost>


warrnings.jpg Vždy používaj directívu open_basedir, inak ťa každý heckne :)


Directíva open_basedir , v podstate vytvorí chroot pre Apache, to znamená, že nebude mocť zapisovať mimo daného adresára.


Personal Tools