IPtables základy a príklady

Ukážeme si niektoré veľmi užitočné príklady. Ak chcete pochopiť iptables detailne, prečítajte si iptables man pages


Príklady IpTables


Banujeme konkrétnu IP adresu

iptables -I INPUT -p tcp -s 192.168.1.1 -j DROP

Ban + REJECT

iptables -I INPUT -p tcp   -s 192.168.1.1 -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited

Povolit konkretnu adresu na porte 80

iptables -I INPUT -p tcp -s 192.168.1.1 --dport 80 -j ACCEPT

Prerouting

Prerouting sa používa keď chceme presmerovať nejkú IP/port na nejkau inu IP/port


iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 208.77.188.166 --dport 80 -j DNAT --to 88.77.188.1:80
iptables -t nat -I PREROUTING -d 208.77.188.166 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 88.77.188.1:80

Zmažeme pravidlo

iptables -t nat -D PREROUTING -p tcp -d 136.201.105.2 --dport 80 -j DNAT --to 10.0.0.1:80

Personal Tools