Mysql Reset heslo na roota


Často-krát sa stane, že zabudmene helso na roota, nie je to však žiaden problém tá sa rýchlo resetnuť.

Postup zmeny hesla

  1. vypneme MySql deamona
  2. reset hesla
  3. restartneme databázi


1. Vypneme MySql deamona

[root@example.cz ~]#  /etc/init.d/mysqld stop

alebo :)

[root@example.cz ~]#  killall mysqld


2. Resetneme heslo

[root@example.cz ~]#   /usr/libexec/mysqld --skip-grant-tables --user=root
[root@example.cz ~]#  mysql -uroot
mysql>    UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('password') WHERE User='root';
mysql> FLUSH PRIVILEGES; 
mysql> exit; 

3. Restartneme databazi

[root@example.cz ~]#  /etc/init.d/mysqld restart

Personal Tools